Konkursai


Raseinių socialinių paslaugų centro skelbimas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

2018-05-16

(Skelbimas išspausdintas 2018-05-16  Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Karjera viešajame sektoriuje“, „Kiti darbo skelbimai“, skelbimo numeris: 51996)

Įstaigos pavadinimas: Raseinių socialinių paslaugų centras (įmonės kodas 302677776).

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas: Vaikų dienos užimtumo centro vedėjas

Darbo vieta: Žemaitės g. 4, Raseiniai

 

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą bei turėti socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją;

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, projektų rengimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės normas apie rengimą, vykdymą ir įgyvendinimą;

3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. Gebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbą, pasirinkti darbo metodus, rasti reikiamus sprendimus;

5. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;

6. Gebėti identifikuoti ir apibrėžti problemas bei pateikti jų sprendimo būdus;

7. Mokėti kaupi, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. Turėti ugdymo, psichologijos, vaikų teisių apsaugos, socialinės pagalbos vaikui teikimo pagrindus;

9. Gebėti sudaryti socialinio darbo su vaiku planą, išmanyti įvairių prevencinių ir intervencinių programų ir įgyvendinimo principus;

10. Bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis;

11. Būti pareigingas, atsakingas, sąžiningas, darbštus, gebėti bendrauti;

12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

13. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Funkcijos:

1. Organizuoja socialinį darbą Vaikų dienos užimtumo centre su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėju, socialiniais pedagogais, parenka darbo metodus ir atsako už vykdomo darbo kokybę;

2. Rengia ir tvarko dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo ar nutraukimo Vaikų dienos užimtumo centre;

3. Koordinuoja programų – projektų įgyvendinimą;

4. Atsako už Vaikų dienos užimtumo centro projektinę veiklą;

5. Tikrina ir parengia sprendimus dėl socialinių paslaugų teikimo vaikams, lankantiems centrą;

6. Ne rečiau kaip kas tris mėnesius organizuoja specialistų pasitarimą, kuriuose įvertinama vaikui teikiama socialinės priežiūros paslaugų eiga, trukmė, tęstinumas, poreikis bei paslaugos kokybė ir efektyvumas;

7. Planuoja centro piniginių lėšų poreikį metams;

8. Derina pirkimus su specialistu, atsakingu už viešųjų pirkimų vykdymą;

9. Rengia Vaikų dienos užimtumo centro veiklos metų ataskaitas apie teikiamas paslaugas;

10. Rengia informacinius raštus kitoms institucijoms;

11. Rengia direktoriaus įsakymus Vaikų dienos užimtumo centro veiklos klausimais;

12. Vykdo informacinę sklaidą apie Vaikų dienos užimtumo centro veiklą;

13. Dalyvauja Vaikų dienos užimtumo centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse;

14. Analizuoja, tobulina savo darbą, teikia siūlymus darbo tobulinimui;

15. Teikiant socialines paslaugas Vaikų dienos užimtumo centro paslaugų gavėjams, keičiasi informacija su specialistais socialiniam darbui, dirbančiais seniūnijoje;

16. Teikiant socialines paslaugas Vaikų dienos užimtumo centro paslaugų gavėjams bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, ugdymo ir gydymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis;

17. Atrenka archyvines bylas ir perduoda jas archyvą tvarkančiam specialistui;

18. Pavaduoja kitus Vaikų dienos užimtumo centro darbuotojus;

19. Vykdo kitus centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams nurodymus bei pavedimus.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
  2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4. Gyvenimo aprašymas, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

5. Užpildyta pretendento anketa, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 punkto 1.4. papunkčiu patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą.

6. Vairuotojo pažymėjimo kopija.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

   Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 

Pretendentų atrankos būdas: Testas raštu.

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 428) 72035.

el. paštas lina.pareigiene@raseiniai.lt

 

Skelbimas galioja iki: 2018-05-30

Puslapis "Konkursai" atnaujintas 2018-05-16